Moje téma - životní prostředí

Moje dnešní téma směřuje na životní prostředí. S dotazem na ŽIVOTNÍ PROSTOR jsem oslovil Mgr. Vlastimila Peřinu, vedoucího správy CHKO Železné hory. S panem Peřinou dlouhodobě spolupracujeme a určitě je to člověk na správném místě. A jak tedy zněla jeho odpověď: "Voda a lesy. To jsou dvě důležitá, spolu související témata, ke kterým bychom měli všichni směřovat svoji pozornost. Společnost si to již uvědomuje a otázka, jak nejlépe hospodařit s vodou v krajině nabývá na významu. Základem by mělo být zadržet vodu co nejblíže tam, kam naprší. Každá mokřadní plocha, každý strom, fungují díky ochlazování výparem jako přirozená klimatizace. <>br Tam, kde je to možné, bude třeba omezovat funkci melioračních odvodňovacích soustav, což zásadně zlepší stav krajiny v suchých obdobích a zároveň sníží rizika ničivých povodní v případě náhlých přívalových dešťů. Pozitivně v této otázce vnímám i spolupráci se zemědělci, kdy se snažíme hledat řešení a alespoň někde navrátit loukám jejich plnohodnotné funkce.

Co se týče lesů, důležité je pěstovat lesy druhově pestřejší a volit přírodě blízké postupy. Díky vyšší nadmořské výšce je výhodou Vysočiny, oproti nížinám, příznivější klima s vyšším množstvím srážek a nižší teplotou. Zdejší krajina je mimořádně zachovalá, to dokládá i velké množství přírodních rezervací. Je třeba toto brát jako velký závazek a začít realizovat konkrétní účinná opatření na zmírnění dopadů klimatické poruchy a přestat o těchto věcech pouze mluvit."

Co k tomu dodat. Velké poděkování za čas a příslib možné přednášky na toto zajímavé téma. Takže chraňme si naši přírodu a zachovejme ji v této krásné podobě i pro následující generace.